1. Privacy policy RKSVV Swartbroek

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy beschrijft Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek heldere en transparante informatie over hoe Voetbalvereniging RKSVV omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie is nodig daar per 25 mei 2018 de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) geldt. Vanaf deze zelfde datum geldt de nieuwe Europese privacywetgeving. Dit houdt ook in dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer geldig is vanaf 25 mei 2018.

 

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek doet alles wat in haar macht ligt om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder andere onderstaande in.

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische- en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek 
Eutropiastraat 3
6005 PE, Swartbroek
Ledenadministratie@rksvv.nl

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

 • Om u als gewaardeerd lid te kunnen laten voetballen in de KNVB competitie;
 • Te voldoen aan het AVG programma en zo te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek de onderstaande persoonsgegevens van u vragen.

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.
3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden.

Zo maakt Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek gebruik van derde partijen voor de hieronder beschreven diensten.

 • Het verzorgen van inschrijvingen van (spelende) leden bij de KNVB; 
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek geeft nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Indien van toepassing worden met deze verwerkers (derde partijen) stricte afspraken gemaakt omtrent de beveiliging van uw persoonsgegevens zodat deze veiligheid en privacy gewaarborgd is.

Ook zal Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een wettelijke verplicht kan zijn een rechtelijk bevel van de justitie, in het kader van een onderzoek, om (persoons)gegevens op te vragen. In een dergelijk geval dient Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek medewerking te verlenen en Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek (persoons)gegevens met derden deelt. Dit alleen met schriftelijke toestemming van de belanghebbende. Tevens verstrekt Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

4. minderjarigen

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Bewaartermijn

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Beveiliging

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om (persoons)gegevens van u beschermen. Deze bescherming is genomen tegen onrecht matige verwerking alswel datalekken. Hieronder worden de belangrijkst genomen maatregelen beschreven.

 • Alle personen die namens Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring;
 • Op (elektronische)gegevensdragers zijn veiligheidsmaatregelen genomen zodat specifieke personen toegang hebben tot de informatie;
 • Persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen, tevens is de instantie welke onze gegevens onderbrengt ISO 27001 gecertificeerd (ISO standaard voor informatiebeveiliging);
 • Van uw (persoons)gegevens worden back-ups gemaakt welke ook te herstellen zijn indien nodig. Ook deze worden versleuteld opgeslagen bij instanties welke voldoen aan de ISO 27001 certificering;
 • De genomen maatregelen worden ieder jaar geaudit en geëvalueerd;
 • Onze vrijwilligers welke in aanraking komen met uw (persoons)gegevens zijn op de hoogte van belangen.
 
7. rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek van u ontvangen heeft. Let wel dat verwijdering niet altijd mogelijk is daar (persoons)gegevens ook benodigd zijn om u als lid te behouden binnen Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek. u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.